Badanie zasadności korzystania ze zwolnień L4

   Nawet w mniejszych organizacjach korzystanie z „lewych” zwolnień lekarskich jest przyczyną dużych strat. Pomijając negatywny wpływ na morale uczciwych pracowników, tracimy realne kwoty wypłacane przez pracodawcę bezpośrednio pracownikowi, ale również dodatkowo obniżają się nasze możliwości produkcyjne. Pracodawca zgodnie z prawem ma możliwość kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Może do tego oddelegować innego pracownika lub skorzystać z usługi innego podmiotu. Usługa jest stosunkowo tania, a korzyści jakie przynosi są długofalowe. Nie ograniczają się wyłącznie do konkretnego przypadku, ale dodatkowo działają prewencyjnie na przyszłość. O ogromnej skali zjawiska świadczy to, że tylko kontrole prowadzone w 2015 roku przez ZUS spowodowały wstrzymanie wypłaty ponad 60 tysięcy zasiłków chorobowych.

   Niektórzy pracodawcy mają wątpliwość czy działanie takie jest legalne. Otóż jak najbardziej. Przepisy dotyczące kontroli pracownika zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. nr 65, poz. 743 z późn. zm.). Dopuszczają one możliwość kontroli wykonaną oczywiście przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale również przez pracodawcę lub jego pełnomocnika, który będzie posiadał stosowne upoważnienie. Nie musi to być pracownik pracodawcy.

Kontrola taka może być przeprowadzona w kilku miejscach:

  • miejscu jego zamieszkania,
  • miejscu czasowego pobytu,
  • drugim miejscu pracy,
  • miejscu, w którym prowadzi on działalność gospodarczą.

Celem kontroli jest ustalenie, czy pracownik podczas zwolnienia lekarskiego:

  • nie wykonuje pracy zarobkowej,
  • nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Pracodawca ma również możliwość, a nawet obowiązek, sprawdzić też formalnie czy zaświadczenie nie zostało sfałszowane ( rzadko, ale zdarza się ) i czy zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Korzystając z usług detektywa pracodawca nie narusza prawa. Pokazuje natomiast pracownikom, że nadużycia są traktowane poważnie i będą błyskawicznie wykrywane przez profesjonalistów.